Bouwterrein

Om de schutting op de juiste manier te kunnen plaatsen, hebben wij een werkruimte van ongeveer 50
centimeter breed nodig. Grond die voor het plaatsen van de schutting wordt verwijderd, dient minimaal
1 meter van de bouwplaats afgevoerd te worden en mag niet in de looppaden van de bouwers
opgehoopt liggen. Op deze manier kunnen de bouwers namelijk ongestoord werken, zonder dat er
grond in het bouwterrein of op het looppad in de weg ligt. Vinden de bouwers dat er, om wat voor
reden dan ook, sprake is van een gevaarlijke situatie, dan wordt dit altijd kenbaar gemaakt aan de
opdrachtgever van het bouwproject. In overleg met de opdrachtgever kan vervolgens besloten worden
om het bouwterrein alsnog bouwvriendelijk te maken tegen uur calculatie, of om de schutting niet te
plaatsen en op een later moment terug te komen als het bouwterrein door de opdrachtgever zelf
bouwvriendelijk is gemaakt. Kiest de opdrachtgever voor de tweede optie, dan wordt er geen uur
calculatie gerekend maar dient de opdrachtgever wel voorrijkosten te betalen.

Het bouwterrein van de bouwers moet altijd bouwrijp zijn. Dit betekent dat het bouwterrein vrij is van
obstakels als straatwerk, funderingen, puin, wortels, bomen, oude schuttingen en oud leidingwerk in
de grond. Moeten de bouwers het terrein eerst bouwrijp maken omdat er nog obstakels op het
bouwterrein aanwezig zijn, dan wordt hier altijd een melding van gedaan bij de opdrachtgever. Het
verwijderen van obstakels die nog aanwezig zijn, wordt vervolgens tegen nacalculatie uitgevoerd.

Het bouwen van een schutting

Onder het bouwen van een schutting worden de volgende werkzaamheden gerekend: het uitzetten
van de lijn voor de schutting, het uitgraven of boren van de gaten, het zetten van de palen, het
aanbrengen van de (beton)elementen en het stellen van de schutting. Werkzaamheden die niet onder
deze beschrijving vallen, zoals het her bestraten van het bouwterrein en het aanleggen van de tuin
rondom het bouwterrein, vallen niet onder de taken en dus de verantwoordelijkheden tenzij anders
overeengekomen.
Op de werkplaats dien te allen tijde stroom aanwezig te zijn.

Het uitzetten van de schutting

Bij het uitzetten van de schutting door middel van het uitzetten van lijnen en peilen, dient er altijd een
opdrachtgever aanwezig te zijn. Het uitzetten van de schutting dient namelijk altijd in samenspraak
met de opdrachtgever gedaan te worden, zodat de schutting altijd op de juiste manier geplaatst wordt.
Kan of wil de opdrachtgever niet aanwezig zijn, dan dient de opdrachtgever van te voren de lijnen uit
te zetten en de hoogte van de schutting te bepalen. Op het moment dat de lijn van de schutting
definitief uitgezet is, dient de opdrachtgever hier nog een akkoord voor te geven. Pas als er een
akkoord gegeven is door de opdrachtgever, wordt de schutting op de gewenste plaats gezet. Mocht er
vervolgens schade ontstaan bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden voor het plaatsen van de
schutting, dan kunnen de bouwers hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Fundatie

De palen van de schutting worden op ongeveer 70 centimeter diepte geplaatst, onder het maaiveld.
Op het moment van het plaatsen van de schutting kan indien gewenst geadviseerd worden om een
betonvoet aan de palen te storten, zodat de schutting niet los kan geraken. Het plaatsen van een
schutting met betonvoet is voornamelijk noodzakelijk wanneer er sprake is van hoge waterstand of als
de aarde uit (natte) klei bestaat. Zorgt de opdrachtgever zelf voor betonmortel, dan wordt deze
betonmortel kosteloos geplaatst bij het plaatsen van de schutting. Mocht de opdrachtgever het niet
nodig vinden om beton te laten storten, ondanks het advies van de bouwploeg, dan vervalt de garantie
op de montage van de schutting. Indien de schutting begint of eindigt tegen het woonhuis, de schuur
of een andere bebouwing van de opdrachtgever, dan wordt er geen paal bij de bebouwing geplaatst.
Dit is in de meeste gevallen namelijk niet mogelijk door de fundering van de bebouwing waar de
schutting aan grenst.

Garantie

In onderstaande tekst leest u meer over het garantiebeleid met betrekking tot de diverse producten.

Beton

Op alle CE gemarkeerde betonproducten wordt 20 jaar garantie gegeven. Beton is een natuurproduct
dat gemaakt wordt van zand, grind, cement en water, waarbij u te maken kunt krijgen met kleine
luchtbellen in het product. De aanwezigheid van deze kleine luchtbellen valt niet onder de garantie
van beton, net zoals de verkleuring van het beton.
Een andere klacht die niet meegenomen kan worden in de garantie van beton, is het vormen van
kalkuitbloeiing. Bij beton kan cement namelijk een chemische reactie aangaan met water, waardoor
vrije kalk wordt gevormd. Deze kalk hecht zich aan het betonoppervlak als witte uitslag, ook wel
kalkuitbloeiing genoemd. Kalk uitvloeiing hoort bij de productie van beton en verdwijnt soms vanzelf
door weersomstandigheden waar het beton aan wordt blootgesteld of door slijtage. Omdat
kalkuitbloeiing een natuurlijk proces is, wordt deze klacht niet geaccepteerd. Om te voorkomen dat u
te maken krijgt met kalkuitbloeiing, kunt u de gehele schutting eenmalig schilderen met speciale
betonverf. Dit kan in overleg door ons uitgevoerd worden.
Verder zijn de Combi betonpalen niet leverbaar als eindpaal en de korte Combi betonpalen niet
leverbaar als hoekpaal. Standaard worden de betonpalen met of zonder sierbol geleverd, afhankelijk
van de aanwezige voorraad. Wilt u specifiek een sierbol op de palen, dan dient u dit tijdig aan te
geven zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van betonproducten:

– Het ontstaan van grove scheuren of gaten in de materialen.
– Het spontaan kapot knappen van beton dat niet veroorzaakt wordt door hoogteverschillen.
– Betonrot.

Hout

Op alle geïmpregneerde schuttingen wordt 10 jaar garantie gegeven en op alle Bankirai producten
wordt 20 jaar garantie gegeven. Net zoals bij beton, geldt ook bij hout dat dit een natuurproduct
betreft. Hierdoor kunnen sommige klachten niet in de garantie meegenomen worden, zoals het
ontstaan van bruine vlekken op onderliggend werk. Bankirai heeft namelijk de eigenschap om te
bloeden en wat bruine vlekken achter te laten op onderliggend werk. Dit is soms na enkele maanden
weer verdwenen, maar kan niet voorkomen worden. Daarom valt deze klacht niet onder de garantie
van Bankirai producten. Daarnaast kunnen er haarscheurtjes in hout ontstaan, ondanks dat er altijd
gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen bij het plaatsen van schuttingen. Omdat wij van
tevoren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkelt in de loop der tijd, wordt hier tevens geen
garantie op gegeven.

Hardhout dankt zijn duurzaamheid onder andere aan specifieke inhoudsstoffen. Eventueel overtollige
inhoudsstoffen kunnen bij blootstelling aan diverse weersinvloeden echter worden uitgespoeld, waarbij
er moeilijk te verwijderen vlekken ontstaan op omliggende delen. Dek aangrenzend werk in de eerste
fase van blootstelling daarom altijd af, zodat er geen hardnekkige vlekken kunnen ontstaan door het
uitbloeien van het hout. Zijn er al vlekken ontstaan, dan kunt u een groot deel van deze vlekken
verwijderen met een chlooroplossing. Omdat het uitbloeien van materialen en het verkleuren van
onderliggende materialen een natuurlijk proces is dat niet voorkomen kan worden, valt deze klacht niet
onder de garantie.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van houtproducten:

– Het ontstaan van grove scheuren in het materiaal.
– Productiefouten.
– Houtrot.
– Montage 1 jaar

Bij de montage van 1 jaar zijn er tevens enkele klachten die onder de garantie van de montage vallen.
De volgende klachten vallen onder de garantie van montage:

– Het niet in de afgesproken lijn plaatsen van de schutting.
– Het niet waterpas (horizontaal en verticaal) plaatsen van de schutting.

Klachten waar geen garantie op wordt gegeven, zijn de volgende:

– Stormschade.
– Verzakkingen. Omdat verzakkingen worden veroorzaakt door de ondergrond en nooit van
tevoren ingeschat kunnen worden, wordt hier geen garantie op gegeven.

Afwerking

Wij zijn gespecialiseerd in het zetten van schuttingen en hier is ook de meterprijs van de schuttingen
op gebaseerd. Wij werken alleen de schutting af. Dit betekent dat u zelf de vrijgekomen grond rondom
de schutting af moet voeren en de afwerkingen zoals de herbestrating en tuinaanleg moet
organiseren. Is er sprake van een probleem bij het plaatsen of afwerken van de schutting, dan dient
dit altijd direct gemeld te worden.
Het kan gebeuren dat er een onderdeel beschadigd is of niet juist is geleverd. In dat geval word het
uiteraard op een andere dag nageleverd en/of gemonteerd. Als het geen gevaarlijke situatie betreft
word dit niet als spoed gezien en zullen wij het product leveren als we op de route zitten van uw
woonplaats. Dit is afhankelijk van de planning en word in overleg met de klant afgesproken.

Transport

Wij plaatsen schuttingen in Nederland, België en Duitsland en leveren schuttingen in heel Europa.
Afhankelijk van het land en de woonplaats waar de schutting geplaatst of geleverd moet worden,
brengen wij transportkosten in rekening.
Indien de openbare weg verder dan 25 meter van het bouwterrein ligt dient dit altijd kenbaar gemaakt
te worden in de offerte aanvraag.
Indien de bouwmaterialen door het huis vervoerd moeten worden, dient dit duidelijk aangegeven te
worden voor het afleveren van de schutting. Wilt u de schutting zelf plaatsen? Dan is dit tevens
mogelijk door uw benodigde materialen zelf op te halen. Het ophalen van materialen wordt alleen
gedaan op afspraak, dus als u uw schutting zelf wil plaatsen en de materialen zelf wil ophalen dient u
dit van tevoren duidelijk aan te geven. Wilt u de schutting zelf plaatsen, maar toch de materialen thuis
bezorgd krijgen? Dan worden uw materialen naast de vrachtwagen gelost.
Door (extreme) weersomstandigheden kan het voorkomen dat wij niet op de afgesproken dag kunnen
plaatsen. Het later plaatsen van schuttingen of afleveren van materialen door welke reden dan ook
wordt niet onder de garantie gerekend. Wij kunnen hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Prijzen

Wilt u de opdracht annuleren korter dan 10 dagen voor aanvang werkzaamheden, dan wordt er 15
procent van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij opdrachten boven een bedrag van €4500,00
exclusief btw, wordt u om een aanbetaling van 50 procent gevraagd. Pas als de aanbetaling bij ons
binnen is, wordt de opdracht verwerkt in onze planning. De betalingstermijn voor bouwbedrijven voor
opdrachten waarvan de factuur hoger dan €8250,00 exclusief btw bedraagt is 30 dagen na
factuurdatum, mits schriftelijk anders overeen is gekomen.

Er kan een toeslag doorberekend worden op bestelde schuttingen minder dan 30 meter, dit staat dan altijd vermeld bij de offerte.

Alle offertes zijn minimaal tot 30 dagen na dagtekening geldig.