ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: De rechtspersoon Prins Schuttingen is gevestigd in Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 65811461. Hierna: Prins Schuttingen Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 • Levende materialen: Producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen. Zand, grond, teelaarde en compost.
 • Dode materialen: Alle overige producten en materialen die binnen het vakgebied van ondernemer vallen. 
 • Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en die een overkomst aangaat met ondernemer.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Prins Schuttingen doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. Voordat een aanbod (door middel van een offerte) wordt uitgebracht, heeft Prins Schuttingen de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt Prins Schuttingen aan de consument vooraf de kosten gemoeid met het aanbod en de ontwerpkosten bekend.
 2. Prins Schuttingen brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 3. Prins Schuttingen voorziet het aanbod van een dagtekening. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het aanbod anders blijkt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de consument aan Prins Schuttingen verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 5. Het aanbod vermeldt wanneer Prins Schuttingen met de werkzaamheden begint, alsmede een zo specifiek mogelijke indicatie van het moment van oplevering.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die Prins Schuttingen voor de uit te voeren werkzaamheden hanteert: aanneemsom of regie.
 7. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor Prins Schuttingen de werkzaamheden verricht, inclusief btw.
 8. Bij de prijsvormingsmethode regie doet Prins Schuttingen een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief btw (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Prins Schuttingen kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
 9. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief btw. Prins Schuttingen brengt aan de consument het totaalaantal uren in rekening dat Prins Schuttingen voor de consument werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
 10. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 11. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 12. Prins Schuttingen behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De consument dient deze op eerste verzoek van Prins Schuttingen onverwijld terug te geven, onverminderd andere aan Prins Schuttingen ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 13. Het is de consument verboden materiaal van Prins Schuttingen waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Prins Schuttingen. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan Prins Schuttingen wordt verstrekt, moet de consument de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan Prins Schuttingen terugsturen. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 14. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, vergoedt de consument de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Prins Schuttingen in geval de consument Prins Schuttingen wel had uitgenodigd tot het doen van tekenwerk, maar hem uiteindelijk geen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken.
 15. Prins Schuttingen draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de consument op grond van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten, waaronder, doch niet beperkt tot, de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Prins Schuttingen onverwijld een elektronische bevestiging aan de consument.
 2. Na wijzigingen in de offerte brengt Prins Schuttingen op korte termijn een nieuwe offerte uit.
 3. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en/of vermelde gegevens binden Prins Schuttingen niet.
 5. Prins Schuttingen is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Prins Schuttingen te verstrekken.
 6. Prins Schuttingen is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

ARTIKEL 5 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussen ondernemer en consument heeft een duur van maximaal één jaar. De consument kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In geval van stilzwijgende verlenging van een overeenkomst, die (daardoor) een totale duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst, nadat die één jaar geduurd heeft, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De consument kan een overeenkomst met een duur van meer dan één jaar of een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De consument kan de overeenkomst na afloop van het eerste jaar opzeggen – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, waarna Prins Schuttingen de opzegging schriftelijk zal bevestigen.
 3. Prins Schuttingen kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, opzeggen, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 6 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. Prins Schuttingen mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de consument. Prins Schuttingen mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument doorberekenen. Indien Prins Schuttingen dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Prins Schuttingen kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop de consument aan Prins Schuttingen laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. Prins Schuttingen voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de consument uit.
 4. In geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan Prins Schuttingen slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

ARTIKEL 7 – DE OPLEVERING

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer Prins Schuttingen, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder zijn de werkzaamheden opgeleverd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT

 1. Prins Schuttingen staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Prins Schuttingen ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Prins Schuttingen staat in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen, mits de verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van aan Prins Schuttingen niet toerekenbare omstandigheden, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht. Tot de in de vorige zin genoemde omstandigheden behoren onder meer uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden.
 3. Bij uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht vergoedt Prins Schuttingen de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 4. Prins Schuttingen staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Prins Schuttingen in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Prins Schuttingen worden opgeschort. Indien deze periode, waarin Prins Schuttingen door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, langer duurt dan 90 dagen, kan de consument de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Prins Schuttingen al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag hij het reeds geleverde afzonderlijk aan de consument factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen. Prins Schuttingen is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van zijn zijde of die van de consument opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.
 2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat Prins Schuttingen de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.